โครงการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยจากการลักลอบตัดสายไฟฟ้าและขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตามสถานีสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ความเป็นมา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เป็นโครงการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า กรมชลประทานได้รับโอน ?มาจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเดิม? เมื่อปีพ.ศ. 2545 มีสถานีสูบน้ำ จำนวน 10 สถานี? กระจายอยู่ในพื้นที่? ???61,183 ??ไร่ ?แต่ละสถานีสูบน้ำจะอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ใกล้บ้าง? ไกลบ้าง ตามสภาพพื้นที่?? แต่ละสถานีจะมีระบบสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวนมากน้อย??? แตกต่างกันไปตามสภาพและคลองส่งน้ำในพื้นที่?? มีพนักงานประจำสถานีสูบน้ำสถานีละ 1 คน เท่านั้น

ปัญหา ? สาเหตุ

สถานการณ์ที่โลหะ เช่น เหล็ก , ทองแดง ,ทองเหลือง ฯลฯ มีราคาสูงขึ้นจึงทำให้เกิดการลักขโมยชิ้นส่วนที่เป็นโลหะและการลักลอบตัดสายไฟฟ้า? เพื่อนำส่วนที่เป็นทองแดงไปขาย ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถสูบน้ำให้กับเกษตรกรได้ผู้ไม่หวังดีอาศัยช่วงจังหวะที่ไม่มีผู้อยู่ดูแลสถานีสูบน้ำและในเวลากลางคืน? ???????เข้ามาลักลอบขโมยทำความเสียหายให้แก่สถานีสูบน้ำเป็นอย่างมาก ?????ต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมมากกว่าราคาที่นำไปขาย? สูญเสียทั้งเวลา? โอกาส? และทรัพย์สินจึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำการป้องกัน ??ป้องปราม ??เตือนภัยให้กับสถานีสูบน้ำต่างๆในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง

หลักการแนวคิด

เมื่อเกิดการตัดสายไฟฟ้าหรือขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้คอนโทรลต่างๆ ?จะเป็นการตัดวงจรไฟฟ้าและทำให้เกิดแสงและเสียงสัญญาณเตือนภัยให้พนักงานและชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ทราบทันที ?เป็นการป้องปราม? เตือนภัย ลดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆในขณะที่มีหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำประจำอยู่

การดำเนินการ

ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ได้ดัดแปลงวงจรสัญญาณเตือนภัย ?โดยใช้ระบบอนาล็อค ทำงานโดยการที่ต่อสายไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ำ? ?เพื่อเป็นตัวตรวจจับการผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อใดที่สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ำถูกตัดหรือถูกถอดออกไป ??วงจรของสัญญาณจะเดินไม่ครบวงจร ทำให้แม็คเนติค รีเลย์???? ??ทำการสั่งงานไปยังสัญญาณเสียงไซเรนและสัญญาณไฟไซเรนทำให้เกิดมีเสียงไซเรนและสัญญาณไฟติด ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ หรือ ชาวบ้านใกล้เคียงได้ยินเสียงและออกมาทำการจับกุมขโมยได้ หรืออย่างน้อยก็จะช่วยไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายได้ในชั้นหนึ่ง?????? ??ในปีงบประมาณ 2551? ??ทางฝ่ายช่างกล โครงการฯ ได้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยให้กับสถานีสูบน้ำที่ 4 ,สถานีสูบน้ำที่ 5, สถานีสูบน้ำที่ 6 และสถานีสูบน้ำที่ 8 รวม 4? สถานี แล้วเสร็จ นำไปใช้งานยังไม่มีเหตุการณ์ลักขโมยสายฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแต่อย่างใด

ผลการดำเนินการ

หลังจากการดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถนำไปใช้แล้ว? ยังไม่มีเหตุการณ์ลักขโมยสายฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าตามสถานีที่ติดตั้งแต่อย่างใด

การขยายผลและการพัฒนาระบบ

ในปีงบประมาณ 2551 ทางโครงการฯสามารถติดตั้งสัญญาณเตือนภัยไปแล้ว 4 สถานี คาดว่าในปีงบประมาณ?2552 ถ้ามีงบประมาณเหลือจ่าย อาจจะสามารถติดตั้งเพิ่มได้ประมาณ 4 สถานี และในอนาคตจะพัฒนาจากระบบอนาล็อคเป็นระบบดิจิตอล ต่อไป

สิ่งที่คาดหวัง

สัญญาณเตือนภัยจะสามารถช่วยป้องกันและลดการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการได้ทั้งโครงการฯ

No Comments Posted in องค์ความรู้โครงการฯ ห้วยโมง
Tagged , ,

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>