Browsing the blog archives for สิงหาคม, 2010

โครงการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยจากการลักลอบตัดสายไฟฟ้าและขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตามสถานีสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ความเป็นมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เป็นโครงการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า กรมชลประทานได้รับโอน ?มาจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเดิม? เมื่อปีพ.ศ. 2545 มีสถานีสูบน้ำ จำนวน 10 สถานี? กระจายอยู่ในพื้นที่? ???61,183 ??ไร่ ?แต่ละสถานีสูบน้ำจะอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ใกล้บ้าง? ไกลบ้าง ตามสภาพพื้นที่?? แต่ละสถานีจะมีระบบสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวนมากน้อย??? แตกต่างกันไปตามสภาพและคลองส่งน้ำในพื้นที่?? มีพนักงานประจำสถานีสูบน้ำสถานีละ 1 คน เท่านั้น ปัญหา ? สาเหตุ สถานการณ์ที่โลหะ เช่น เหล็ก , ทองแดง ,ทองเหลือง ฯลฯ มีราคาสูงขึ้นจึงทำให้เกิดการลักขโมยชิ้นส่วนที่เป็นโลหะและการลักลอบตัดสายไฟฟ้า? เพื่อนำส่วนที่เป็นทองแดงไปขาย ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถสูบน้ำให้กับเกษตรกรได้ผู้ไม่หวังดีอาศัยช่วงจังหวะที่ไม่มีผู้อยู่ดูแลสถานีสูบน้ำและในเวลากลางคืน? ???????เข้ามาลักลอบขโมยทำความเสียหายให้แก่สถานีสูบน้ำเป็นอย่างมาก ?????ต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมมากกว่าราคาที่นำไปขาย? สูญเสียทั้งเวลา? โอกาส? และทรัพย์สินจึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำการป้องกัน ??ป้องปราม ??เตือนภัยให้กับสถานีสูบน้ำต่างๆในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง

No Comments Posted in องค์ความรู้โครงการฯ ห้วยโมง
Tagged , ,
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ได้เข้าร่วมพิธีในการถวายพานพุ่ม ณ ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

No Comments Posted in กิจกรรม KM
ความรู้เกี่ยวกับประตูระบายน้ำและการคำนวณน้ำผ่านประตูระบายน้ำ

ประตูระบายน้ำอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 ใช้ระบายน้ำข้ามบานระบาย ประเภทน้มักนิยมใช้ไม้เหลี่ยมแทนบานระบายใส่ในช่องเปิดระหว่างตอม่อหรืออาจใช้ไม้เหลี่ยม 2 – 3 อัน ทำเป็นแนวติดกันหลายๆ แผงใส่แทนก็ได้แบบนี้นิยมใช้กับประตูระบายน้ำขนาดเล็กเท่านั้น และใช้กันน้อยแห่ง และน้ำต้องไหลข้ามบานไม่ลึกนักเพราะถ้าหากลึกมากแล้วเวลาจะเปิดโดยยกไม้ขึ้นจะยกลำบาก เพราะแรงน้ำดันระหว่างไม้เหลี่ยมกับร่องในตอม่อจะมีความฝืดมากอีกด้วย ประตูระบายแบบนี้ก็เปรียบเหมือนฝายที่ปรับระดับสันฝายนั่นเอง

No Comments Posted in องค์ความรู้โครงการฯ ห้วยโมง
Tagged , ,
มุมส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการฯ ห้วยโมง

มุมส่งเสริมการเรียนรู้

No Comments Posted in กิจกรรม KM, องค์ความรู้โครงการฯ ห้วยโมง
Tagged , ,