Browsing the archives for the กันขโมย tag

โครงการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยจากการลักลอบตัดสายไฟฟ้าและขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตามสถานีสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ความเป็นมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เป็นโครงการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า กรมชลประทานได้รับโอน ?มาจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเดิม? เมื่อปีพ.ศ. 2545 มีสถานีสูบน้ำ จำนวน 10 สถานี? กระจายอยู่ในพื้นที่? ???61,183 ??ไร่ ?แต่ละสถานีสูบน้ำจะอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ใกล้บ้าง? ไกลบ้าง ตามสภาพพื้นที่?? แต่ละสถานีจะมีระบบสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวนมากน้อย??? แตกต่างกันไปตามสภาพและคลองส่งน้ำในพื้นที่?? มีพนักงานประจำสถานีสูบน้ำสถานีละ 1 คน เท่านั้น ปัญหา ? สาเหตุ สถานการณ์ที่โลหะ เช่น เหล็ก , ทองแดง ,ทองเหลือง ฯลฯ มีราคาสูงขึ้นจึงทำให้เกิดการลักขโมยชิ้นส่วนที่เป็นโลหะและการลักลอบตัดสายไฟฟ้า? เพื่อนำส่วนที่เป็นทองแดงไปขาย ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถสูบน้ำให้กับเกษตรกรได้ผู้ไม่หวังดีอาศัยช่วงจังหวะที่ไม่มีผู้อยู่ดูแลสถานีสูบน้ำและในเวลากลางคืน? ???????เข้ามาลักลอบขโมยทำความเสียหายให้แก่สถานีสูบน้ำเป็นอย่างมาก ?????ต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมมากกว่าราคาที่นำไปขาย? สูญเสียทั้งเวลา? โอกาส? และทรัพย์สินจึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำการป้องกัน ??ป้องปราม ??เตือนภัยให้กับสถานีสูบน้ำต่างๆในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง

No Comments Posted in องค์ความรู้โครงการฯ ห้วยโมง
Tagged , ,